Tuesday, May 18, 2010

Mahabharata Contents - Index

I. Adi Parva: 1. Anukramanika Parva. 2. Parvasangraha Parva. 3. Paushya Parva. 4. Pauloma Parva. 5. Astika Parva. 6. Ansavatarana Parva. 7. Sambhava Parva. 8. Jatugriha Parva. 9. Hidimba-vadha Parva. 10. Baka-Vadha Parva. 11. Chaitraratha Parva. 12. Svayamvara Parva. 13. Vaivahika Parva. 14. Viduragamana - Rajyalambha Parva. 15. Arjunavanavasa Parva. 16. Subhadraharana Parva. 17. Haranaharana Parva. 18. Khandava-daha Parva.

II. Sabha-Parva: 1. Sabha-kriya parva. 2. Lokapala Sabhakhyana Parva. 3. Rajasuyarambha Parva. 4. Jarasandha Vadha Parva. 5. Digvijaya Parva. 6. Rajsuyika Parva. 7. Arghyaharana Parva. 8. Shishupala Vadha Parva. 9. Dyuta Parva. 10. Anudyuta Parva.

III Vana Parva: 1. Aranyaka Parva. 2. Kirmira Vadha Parva. 3. Arjunabhigamana Parva. 4. Kairata Parva. 5. Indralokagamana Parva. 6. Nalopakhyana Parva. 7. Tirtha-Yatra Parva. 8. Yaksha Yuddha Parva. 9. Nivatakavacha Yuddha Parva. 10. Ajagara Parva. 11. Markandeya-Samasya Parva. 12. Draupadi Satyabhama Samvada Parva. 13. Ghosha Yatra Parva. 14. Mriga Svapnodbhava Parva. 15. Vrihi Drounika Parva. 16. Draupadi Harana Parva. 17. Jayadratha Vimokshana Parva. 18. Ramopakhyana Parva. 19. Pativrata Mahatmya Parva. 20. Kundalaharana Parva. 21. Araneya Parva.

IV Virata Parva: 1. Pandava Pravesha Parva. 2. Kichaka-Vadha Parva. 3. Goharana Parva. 4. Vaivahika Parva.

V. Udyoga Parva: 1. Senodyoga Parva. 2. Sanjayayana Parva. 3. Prajagara Parva. 4. Sanat-Sujata Parva. 5. Yanasandhi Parva. 6. Bhagavad-Yana Parva. 7. Sainya Niryana Parva. 8. Ambopakshyana Parva.

VI Bhisma Parva: 1. Jambukhanda Vinirmana Parva. 2. Bhumi Parva. 3. Bhagavadgita Parva. 4. Bhishmavadha Parva.

VII Drona Parva: 1. Dronabhisheka Parva. 2. Samshaptaka-Vadha Parva. 3. Abhimanyu-Vadha Parva. 4. Pratijna Parva. 5. Jayadratha-Vadha Parva. 6. Ghatotkacha-Vadha Parva. 7. Drona-Vadha Parva. 8. Narayanastramoksha Parva.

VIII Karna Parva

IX Salya Parva

X Sauptika Parva

XI Stree Parva

XII Jalapradanika Parva.

XIII Gadayuddha Parva.

XIV Santi Parva: Makshadharma Parva.

XV Anusasana Parva

Ashvamedhika Parva

Ashramavasika Parva

Mausala Parva

Mahaprasthanika Parva

Svargarohana Parva.

No comments:

Post a Comment